Governance

Governance

Bij stichting SaldoPlus hechten we grote waarde aan een goed bestuur met een doelmatige vorm van toezicht. Daarom onderschrijven en hanteren wij de Governance Code Sociaal Werk. De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van de maatschappelijke doelstelling van sociaal-werk organisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

De Wet Huis voor Klokkenluiders regelt de mogelijkheden en bescherming van werknemers die een misstand willen melden. Uiteraard onderschrijven wij deze wet en hanteren wij een klokkenluidersregeling voor medewerkers.