Instanties

Instanties

Gemeenten

Stichting SaldoPlus gelooft in samenwerking tussen gemeenten en bewindvoerders. We werken voor dezelfde inwoners. In ons dagelijks werk komen we elkaar vaak tegen en de doelen die we voor ogen hebben zijn dezelfde.  Ook praktisch hebben we veel met elkaar te maken. Stichting SaldoPlus meldt regelmatig mensen aan voor schuldhulpverlening, vraagt inkomensvoorzieningen voor cliënten aan. Als bewindvoerder ervaren we de effecten van veel gemeentelijk beleid en regelingen in de dagelijkse praktijk. Daarbij is de positie van Stichting SaldoPlus overigens duidelijk: primair behartigen wij het belang van onze cliënten.

Daarom investeert Stichting SaldoPlus in goede contacten met gemeenten. Wij doen dit op zowel bestuurlijk als uitvoerend niveau. Met verschillende gemeenten hebben we samenwerkingsafspraken en/of een convenant. Reden genoeg om als gemeente contact op te nemen met Stichting SaldoPlus als u bewindvoering en financiële zorg voor uw inwoners op een hoger plan wilt brengen.

Wijkteam / sociaal team

Wij zijn er als Stichting SaldoPlus van overtuigd dat alleen met een goede samenwerking en uitwisseling van kennis de beste zorg vorm kan krijgen. En dat is iets waar we al veel ervaring mee hebben opgedaan. Dit geldt zeker waar het gaat om financiële zorgverlening en wettelijke vertegenwoordiging.

Voor medewerkers van wijkteams kunnen wij het volgende betekenen:

  • Sparren/meedenken of bewind, mentorschap of curatele in een bepaalde situatie het juiste antwoord is
  • Verzorgen van informatiebijeenkomsten of workshops/intervisie.
  • Maken van werkafspraken over taakverdeling en toeleiding naar passende financiële zorg
  • Kennismaken met een persoon en indien van toepassing verzorgen van een aanmelding

Ook als een persoon al onder bewind staat, werken we veel en vaak samen met wijkteams/sociale teams. Als bewindvoerder zijn we vaak één van de eersten die het signaleren als er met gezondheid, begeleiding of zelfredzaamheid dingen niet goed gaan. We geven regelmatig signalen naar het wijk/sociale team en schakelen het (in overleg met betrokkene) in bij het organiseren van passende hulp.

Gehandicaptenzorg

In de zorg voor personen met een verstandelijke beperking zien wij begeleiders als partners. De samenwerking met u als begeleider is vaak intensief. Deze verschilt overigens sterk per cliënt. Meer dan eens is er een samenloop met andere problemen, zoals verslaving en psychische problemen. Schulden of het risico op het ontstaan hiervan spelen vaak een rol. Juist voor mensen met (licht)verstandelijke beperking kan beschermingsbewind krachtige preventie zijn.

Goed overleg met begeleiding is nodig om de invulling van het bewind optimaal af te stemmen op de cliënt. De ene cliënt is gebaat bij veel informatie en uitleg, de andere cliënt kan hier juist niet mee omgaan. Als begeleider bent u meestal betrokken als er contact met de cliënt is.

Als Stichting SaldoPlus zien wij financiële zorgverlening als maatwerk. En beschermingsbewind dus ook. In veel situaties houden we rekening met de mogelijkheden en voorkeuren van onze cliënten. De verantwoordelijkheid voor het geld van de cliënt blijft bij Stichting SaldoPlus, maar daarbinnen zijn veel keuzes te maken.

Structurele afspraken tussen u en/of uw instelling en Stichting SaldoPlus helpen om de hulp aan cliënten te verbeteren. Samen kunnen we kortere lijnen, beter contact, betere informatie-uitwisseling, meer duidelijkheid en vlottere toeleiding en afbouw mogelijk maken. Wilt u met ons in gesprek, neem dan contact met ons op.

Verslavingszorg

Een verslaving zorgt er vaak voor dat iemand de grip op zijn geld verliest.

  • De kosten van de verslaving zelf kunnen zorgen voor schulden
  • De verslaving zorgt voor gedrag, dat het (bijvoorbeeld) moeilijk maakt geld te verdienen en relaties te onderhouden. Ook het vermogen om bij keuzes de gevolgen op langere termijn te overzien wordt aangetast
  • De verslaving kan zorgen voor blijvende schade aan de hersenen, zoals bij de ziekte van Korsakov. Ook is vaak sprake van samenloop van een verslaving met andere (psychische en sociale) problemen.

Bij een verslaving zijn andere vormen van financiële hulp dan beschermingsbewind of (zelfs) curatele vaak niet toereikend. Een persoon heeft nadrukkelijk bescherming nodig en het overnemen van de verantwoordelijkheid voor geld en goederen is noodzakelijk. Voor de hulp aan mensen met een verslaving werkt Stichting SaldoPlus doorgaans samen met instellingen die deze hulp bieden. Het komt vaak voor dat deze hulp wordt onderbroken en dat begeleiding wisselt. Juist bij verslaafde personen is het een groot voordeel dat het bewind niet vrijblijvend is. Bij een terugval of zorgmijdend gedrag loopt het bewind door. Als de verslaving onder controle is, kan het vaak snel beter gaan met de cliënt. Er kan dan reden zijn om te gaan werken aan meer zelf doen. En als dat goed gaat kan naar het einde van het bewind toegewerkt worden.

Werkgevers en financiële zorg

Steeds vaker ervaren werkgevers de gevolgen van financiële zorgen bij hun medewerkers. Het gaat dan niet over ziekteverzuim en kosten, maar over bijvoorbeeld de kwaliteit van uw dienstverlening. Het is een zaak van goed werkgeverschap en van verstandig financieel beleid om hier als werkgever een actieve rol in te nemen. Stichting SaldoPlus kan hierbij helpen.

Wij kunnen ondersteunen bij de bewustwording in uw organisatie. Vervolgens bij het concreet maken van een passend preventief en oplossingsgericht aanbod. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld budgetcoaching voor medewerkers of nuttige online tools. Ook kennen we het aanbod dat in uw omgeving (gemeente) beschikbaar is.

Psychiatrie

In ons werk voor cliënten met een psychiatrische aandoening is de samenwerking met begeleiding vaak intensief. De groep cliënten is breed en divers. De problematiek varieert van licht en tijdelijk tot zwaar en langdurig: stemmingsstoornissen, schizofrenie, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, autisme, hersenbeschadiging of geriatrische aandoeningen.  Door de zorg voor de financiën aan Stichting SaldoPlus over te laten, ontstaat voor cliënten de ruimte voor herstel en behandeling. Daarmee ontstaat voor de cliënten bij wie dat mogelijk is, de ruimte om opnieuw aan zelfredzaamheid te werken.

Forensische zorg

Stichting SaldoPlus werkt al vele jaren intensief samen met enkele specialistische aanbieders op het gebied van forensische zorg. Hun kracht ligt in het aanbieden van de juiste zorg, het signaleren van ongewenst en/of strafbaar gedrag, het begeleiden naar een veilige plek binnen onze samenleving en voorkomen dat personen (opnieuw) een strafbaar feit plegen. Stichting SaldoPlus streeft, in nauwe samenwerking met de begeleiding van haar cliënten, naar een stabiele financiële situatie en een ondersteunend sociaal netwerk voor al haar cliënten zodat zij weer volop mee kunnen doen in de maatschappij.

Ouderenzorg

Stichting SaldoPlus werkt intensief samen met instellingen uit de ouderenzorg, om cliënten financieel te ontzorgen. In de loop der jaren heeft ons netwerk zich uitgebreid. Als hulpverlener zien wij u als partner.

Met ouderdom komt vaak afhankelijkheid. Veranderingen in netwerk en omgeving kunnen er met geheugen- of concentratieproblemen voor zorgen dat ouderen het financieel overzicht verliezen. Als er weinig geld is kan dat zorgen geven, maar ook bij veel geld zijn er uitdagingen. Het is dan voor cliënt en familie belangrijk dat het beheer hiervan in goede en onafhankelijke handen is. Beschermingsbewind van Stichting SaldoPlus biedt goede mogelijkheden om zorgen weg te nemen.

Samenwerking met begeleiding en/of familie is belangrijk. U heeft immers meer contact en zicht op uw cliënt en kunt het beste veranderingen en risico’s signaleren. Ook later blijft uw betrokkenheid nodig om financieel misbruik te voorkomen.

Ouderen beschikken vaak over een aanzienlijk vermogen. Stichting SaldoPlus heeft alle kennis in huis om te adviseren over een goed beheer hiervan.